skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry and origins of carbonate fluorapatite in seamount FeMn crusts from the Pacific Ocean

Jiang, Xiao-Dong ; Sun, Xiao-Ming ; Chou, Yu-Min ; Hein, James R ; He, Gao-Wen ; Fu, Yu ; Li, Deng-Feng ; Liao, Jian-Lin ; Ren, Jiang-Bo

Marine Geology, May 2020, Vol.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3227 ; E-ISSN: 1872-6151 ; DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106135

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. He, Gw
  2. Sun, Xiao-Ming
  3. Chou, Yu-Min
  4. Liao, Jl
  5. Hein, James R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...