skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil

Mukherjee, A. ; Lal, R. ; Zimmerman, A.R.

Science of The Total Environment, 07/2014, Vol.487, C, pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.141

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes

Zimmerman, A.R. ; Mason, A. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 04/2018, Vol.123, C, p.450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G.N. ; Nkedi-Kizza, P. ; Li, Y. ; Zimmerman, A.R.

Environmental Pollution, 10/2012, Vol.169, C, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02697491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee , A. ; Zimmerman , A.R. ; Harris , W.

Geoderma, 2011, Vol.163(3), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman, A R
  2. Zimmerman, A
  3. Mukherjee, A.
  4. Nkedi-Kizza, P.
  5. Kasozi, G N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...