skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: EU Bookshop (European Union) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Zamerané na „neviditeľné“ európske odvetvie : kovovýroba a kovopriemysel.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zamerané na „neviditeľné“ európske odvetvie : kovovýroba a kovopriemysel.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise and Industry

ISBN: 978-92-79-15925-1 ; DOI: 10.2769/71074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Directorate-General for Enterprise and Industry
  2. European Commission

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...