skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: EU Bookshop (European Union) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Os procedimentos da Comissão asseguram uma gestão eficaz do controlo dos auxílios estatais?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Os procedimentos da Comissão asseguram uma gestão eficaz do controlo dos auxílios estatais?.

European Court of Auditors

Relatório especial n.° ... (Tribunal de Contas Europeu), 2011

ISBN: 978-92-9237-389-4 ; Series ISSN: 1831-0982 ; DOI: 10.2865/29320

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Court of Auditors

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...