skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Cơ sở dữ liệu: EU Bookshop (European Union) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CAD Geometry Data Exchange Using STEP: Realisation of Interface Processors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAD Geometry Data Exchange Using STEP: Realisation of Interface Processors

Helpenstein, Helmut J; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Research Reports Esprit, Subseries PDT (Product Data Technology) Project 2195 · CADEX ;

ISBN: 9783642783357 ; ISBN: 364278335X ; DOI: 10.1007/978-3-642-78335-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Vibration Control of Flexible Servo Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vibration Control of Flexible Servo Mechanisms

Faillot, J.-L; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Research Reports ESPRIT, Project 1561 · SACODY ;

ISBN: 9783642778995 ; ISBN: 3642778992 ; DOI: 10.1007/978-3-642-77899-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Improving the Performance of Neutral File Data Transfers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Performance of Neutral File Data Transfers

Goult, Raymond J ; Sherar, Peter A; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Research Reports ESPRIT, Project 322 · CAD Interfaces (CAD*I) ;

ISBN: 9783642843488 ; ISBN: 3642843484 ; DOI: 10.1007/978-3-642-84348-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...