skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Ethics in Sign Language Communities

Harris, Raychelle ; Holmes, Heidi ; Mertens, Donna

Sign Language Studies, Winter 2009, Vol.9(2), pp.104-131,247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03021475 ; E-ISSN: 15336263 ; DOI: 10.1353/sls.0.0011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...