skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preference for point-light human biological motion in newborns: contribution of translational displacement

Bidet-Ildei, Christel ; Kitromilides, Elenitsa ; Orliaguet, Jean-Pierre ; Pavlova, Marina ; Gentaz, Edouard; Cannard, Christine (Editor)

Developmental Psychology, January 2014, Vol.50(1), pp.113-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0032956

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distributed Lambda Model (DLM): A 3-D, Finite-Element Muscle Model Based on Feldman's Lambda Model; Assessment of Orofacial Gestures

Nazari, Mohammad Ali ; Perrier, Pascal ; Payan, Yohan; Perrier, Pascal (Editor)

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 23 December 2013, Vol.56(6), pp.1909-1923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-4388 ; E-ISSN: 1558-9102 ; DOI: 10.1044/1092-4388(2013/12-0222)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and body: concepts of human cognition, physiology and false belief in children with autism or typical development

Peterson, Candida C.

Journal of Autism and Developmental Disorders, August, 2005, Vol.35(4), p.487(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Orliaguet, Jean - Pierre
  2. Payan, Y
  3. Perrier, Pascal
  4. Nazari, MA
  5. Gentaz, Edouard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...