skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Ethics in Sign Language Communities

Harris, Raychelle ; Holmes, Heidi ; Mertens, Donna

Sign Language Studies, Winter 2009, Vol.9(2), pp.104-131,247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03021475 ; E-ISSN: 15336263 ; DOI: 10.1353/sls.0.0011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using computer-mediated communication (CMC) in language teaching.(Technology)

Goertler, Senta

Die Unterrichtspraxis/Teaching German, Spring, 2009, Vol.42(1), p.74(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-062X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Campus Racial Politics and a "Rhetoric of Injury"

Hoang, Haivan

College Composition and Communication, Sep 2009, Vol.61(1), pp.W385-W408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; E-ISSN: 19399006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Dimensions of Academic Computing

Selber, Stuart

College Composition and Communication, Sep 2009, Vol.61(1), pp.10-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; E-ISSN: 19399006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review article: Ethical issues in the study of second language acquisition: resources for researchers

Thomas, Margaret

Second Language Research, Vol.25(4), pp.493-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02676583 ; E-ISSN: 14770326 ; DOI: 10.1177/0267658309349676

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Engagement as Risk Management and Public Relations: What the Pharmaceutical Industry Can Teach Us about Service-Learning

Scott, J

College Composition and Communication, Dec 2009, Vol.61(2), pp.343-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; E-ISSN: 19399006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site-Specific: Virtual Refinishing in Contemporary Rhetorical Practice

Janangelo, Joseph

College Composition and Communication, Dec 2009, Vol.61(2), pp.297-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; E-ISSN: 19399006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Does "Informed Consent" Mean in the Internet Age? Publishing Sign Language Corpora as Open Content

Crasborn, Onno

Sign Language Studies, Winter 2010, Vol.10(2), pp.276-290,295-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03021475 ; E-ISSN: 15336263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Mao Chinese Literary Women's Rhetoric Revisited: A Case for an Enlightened Feminist Rhetorical Theory

Wu, Hui

College English, Mar 2010, Vol.72(4), pp.406-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00100994 ; E-ISSN: 21618178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading, Writing, and Thinking about Disability Issues: Five Activities for the Classroom

Kennedy, Tammie ; Menten, Tracey ; Fink, Lisa

English Journal, Nov 2010, Vol.100(2), pp.61-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274 ; E-ISSN: 21618895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Online Role-Play to Promote Collaborative Argument and Collective Action

Doerr-Stevens, Candance ; Beach, Richard ; Boeser, Elizabeth ; Fink, Lisa

English Journal, May 2011, Vol.100(5), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274 ; E-ISSN: 21618895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Me Inwardly, Before I Dared": Japanese Americans Writing-to-Gaman

Shimabukuro, Mira

College English, Jul 2011, Vol.73(6), pp.648-671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00100994 ; E-ISSN: 21618178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empathy and the Critic

Jurecic, Ann

College English, Sep 2011, Vol.74(1), pp.10-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00100994 ; E-ISSN: 21618178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fink, Lisa
 2. Harris, Raychelle
 3. Mertens, Donna
 4. Selber, Stuart A
 5. Scott, J. Blake

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...