skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black skin, white pioneer: non-traditional casting in an Israeli school pageant

Shem-Tov, Naphtaly

Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 01 November 2013, Vol.18(4), pp.346-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9783 ; E-ISSN: 1470-112X ; DOI: 10.1080/13569783.2013.836921

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative subjectivity of transeditors in intercultural communication - a case study of the translated news of the 2008 Olympic Games

Cheng, Wei

Language and Intercultural Communication, 01 August 2011, Vol.11(3), pp.215-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2010.549567

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreaming of Shakespeare in Palestine

Hazou, Rand T

Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 03 April 2015, Vol.20(2), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9783 ; E-ISSN: 1470-112X ; DOI: 10.1080/13569783.2015.1020054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining communities and implementing social learning: contemporary community theatre development in Taiwan, Hong Kong and Singapore

Wang, Wan-Jung

Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 02 October 2014, Vol.19(4), pp.388-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9783 ; E-ISSN: 1470-112X ; DOI: 10.1080/13569783.2014.954818

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical study of language minority students' participation in language communities in the Korean context

Kim, Miso ; Kim, Tae-Young

Language and Intercultural Communication, 03 April 2015, Vol.15(2), pp.224-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1008515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Miso
  2. Hazou, Rand T
  3. Shem-Tov, N
  4. Kim, M.
  5. Kim, Tae-Young

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...