skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic tactile diagram simplification on refreshable displays

Rastogi, Ravi ; Pawluk, Dianne T V

Assistive technology : the official journal of RESNA, 2013, Vol.25(1), pp.31-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0435 ; PMID: 23527429 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating Geriatric Home Safety Assessments in a Three-Dimensional Virtual World

Andrade, Allen D ; Cifuentes, Pedro ; Mintzer, Michael J ; Roos, Bernard A ; Anam, Ramanakumar ; Ruiz, Jorge G

Gerontology & Geriatrics Education, 01 July 2012, Vol.33(3), pp.233-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-1960 ; E-ISSN: 1545-3847 ; DOI: 10.1080/02701960.2011.611553

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of an application for making palmtop computers accessible to individuals with intellectual disabilities

Stock, Steven E ; Davies, Daniel K ; Davies, Katelyn R ; Wehmeyer, Michael L

Journal of intellectual & developmental disability, March 2006, Vol.31(1), pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1366-8250 ; PMID: 16766321 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rastogi, Ravi
  2. Wehmeyer, Michael L.
  3. Cifuentes, Pedro
  4. Pawluk, Dianne T V
  5. Andrade, Allen D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...