skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Peace in Canaan: Connecting geography with political and military affairs in ancient Israel through a classroom game

Trimm, Charlie

Teaching Theology & Religion, October 2018, Vol.21(4), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4868 ; E-ISSN: 1467-9647 ; DOI: 10.1111/teth.12460

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disarming Hatred: History Education, National Memories, and Franco-German Reconciliation from World War I to the Cold War

Siegel, Mona ; Harjes, Kirsten

History of Education Quarterly, August 2012, Vol.52(3), p.370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2680 ; E-ISSN: 1748-5959 ; DOI: 10.1111/j.1748-5959.2012.00404.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harjes, K
  2. Harjes, Kirsten
  3. Trimm, Charlie
  4. Siegel, M
  5. Siegel, Mona

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...