skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and body: concepts of human cognition, physiology and false belief in children with autism or typical development

Peterson, Candida C.

Journal of Autism and Developmental Disorders, August, 2005, Vol.35(4), p.487(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating clay models of a human torso as an alternative to dissection.(QUICK FIX)(Report)

Shipley, Gwendolyn

The American Biology Teacher, March, 2010, Vol.72(3), p.146(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action figures.(Science Shorts: Classic classroom activities that emphasize science-process skills)

Straits, William ; Stone, Kristin

Science and Children, Feb, 2010, Vol.47(6), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vascular spaces in compact bone: a technique to correct a common misinterpretation of structure

Locke, Michael ; Dean, R. L.

The American Biology Teacher, Nov-Dec, 2003, Vol.65(9), p.701(707) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elizabeth Towns Incident: An inquiry-based approach to learning anatomy developed through high school-university collaboration

Marx, Joseph G. ; Honeycutt, Kimberly A. ; Clayton, Sonia Rahmati ; Moreno, Nancy P.

The American Biology Teacher, March, 2006, Vol.68(3), p.140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shipley, Gwendolyn
  2. Stone, Kristin
  3. Straits, William
  4. Peterson, Candida C.
  5. Honeycutt, Kimberly A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...