skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Serafini, Frank xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picture Books in the Digital Age

Serafini, Frank ; Kachorsky, Danielle ; Aguilera, Earl

The Reading Teacher, Mar-Apr 2016, Vol.69(5), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Workshop 2.0: Children's Literature in the Digital Age

Serafini, Frank ; Youngs, Suzette

The Reading Teacher, Feb 2013, Vol.66(5), p.401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Serafini, Frank
  2. Serafini, F.
  3. Aguilera, E.
  4. Youngs, Suzette
  5. Kachorsky, Danielle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...