skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hogan-Brun, Gabrielle xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Language and Education Policies in Lithuania

Hogan-Brun, Gabrielle ; Ramonienė, Meilutė

Language Policy, 2003, Vol.2(1), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1023/A:1022933612844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...