skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1001 PROPERTIES

Norris, Fletcher R.

The Mathematics Teacher, 1 November 1976, Vol.69(7), pp.577-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00255769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTER-PROGRAMMING PROBLEMS INVOLVING PLACE VALUE

Norris, Fletcher R.

The Mathematics Teacher, 1 March 1974, Vol.67(3), pp.256-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00255769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensional Methods: Dimensions, Units and the Principle of Dimensional Homogeneity. Physical Processes in Terrestrial and Aquatic Ecosystems, Applied Mathematics

Fletcher, R. Ian; Washington Univ., Seattle. Center for Quantitative Science in Forestry, Fisheries and Wildlife (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...