skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verso la comprensione: l'applicazione di un modello (Towards Comprehension: The Application of a Model)

Brusco, Simona

Italica, 2001, Vol.78(4), p.540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3020 ; E-ISSN: 2325-6672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Sessismo Linguistico nel Messagio Pubblicitario (Language Sexism in Commercials)

D'Antoni, Francesca

Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, 1992, Vol.24(1), p.129

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le qualita espressive del linguaggio orale: Il simbolismo fonetico (The Expressive Qualities of Oral Language: Phonetic Symbolism)

Cavaliere, Roberto

Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, 1988, Vol.20(2), p.87

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simona Brusco
  2. D'Antoni, Francesca
  3. Brusco, Simona
  4. Cavaliere, Roberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...