skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Documentation xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of use of electronic journals

Eason, Ken ; Richardson, Sue ; Yu, Liangzhi

Journal of Documentation, 01 October 2000, Vol.56(5), pp.477-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/EUM0000000007124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using local citation data to relate the use of journal articles by academic researchers to the coverage of full-text document access systems

Jacobs, N ; Woodfield, J ; Morris, A

Journal of Documentation, 01 October 2000, Vol.56(5), pp.563-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/EUM0000000007128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Liangzhi
  2. Yu, L.
  3. Sue Richardson
  4. Woodfield, J.
  5. Eason, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...