skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philately, Children and Art

Van Dommelen, David B

Art Education, 1976, Vol.29(4), p.25 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics on Stamps

Dodd, W. A

Mathematics in School, 1972, Vol.1(3), p.30 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deux idees pratiques pour un club hispanique (Two Practical Ideas for a Spanish Club)

Lory, M

Langues Modernes, 1976

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take a Field Trip through the 1980s. Celebrate the Century Education Series

Postal Service, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrate Diversity during Black History Month

Postal Service, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Postal Service, Washington, DC
  2. Dodd, W. A
  3. Lory, M
  4. David B. Van Dommelen
  5. Dodd, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...