skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bry, Francois xóa Chủ đề: Electronic Publishing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for Electronic Books in the World Wide Web Age

Bry, Francois ; Kraus, Michael

Electronic library, 2002, Vol.20(4), p.275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. François Bry
  2. Michael Kraus
  3. Kraus, Michael
  4. Bry, François
  5. Bry, Francois

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...