skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James Sanua and Egyptian Nationalism

Gendzier, Irene L.

Middle East Journal, 1 January 1961, Vol.15(1), pp.16-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sudanese Nationalism and Self-Determination Part I

Holt, P. M.

Middle East Journal, 1 July 1956, Vol.10(3), pp.239-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization and Nationalism in the Identity of the Israeli Arab

Peres, Yochanan

Middle East Journal, 1 October 1970, Vol.24(4), pp.479-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahmud Tarzi and Saraj-ol-Akhbar: Ideology of Nationalism and Modernization in Afghanistan

Gregorian, Vartan

Middle East Journal, 1 July 1967, Vol.21(3), pp.345-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Making of the Territorial Order: New Borders and the Emergence of Interstate Conflict

Carter, David B ; Goemans, H. E

International Organization, 2011, Vol.65(2), pp.275-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Footfalls echoing in the memory. Britain and Europe: the historical perspective

Bogdanor, Vernon

International Affairs, July 2005, Vol.81(4), pp.689-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2005.00479.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq: Learning the Lessons of Vietnam

Laird, Melvin R.

Foreign Affairs, Nov-Dec, 2005, Vol.84(6), p.22

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggles for Individual Rights and the Expansion of the International System

Reus-smit, Christian

International Organization, 2011, Vol.65(2), pp.207-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order

Ringmar, Erik

International Organization, 2012, Vol.66(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818312000033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Middle East

Haass, Richard

Foreign Affairs, Nov/Dec 2006, Vol.85(6), p.2

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20032138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Real Roots of Arab Anti-Americanism

Rubin, Barry

Foreign Affairs, Nov/Dec 2002, Vol.81(6), pp.73-85

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palestinian H-Bomb: Terror's Winning Strategy

Luft, Gal

Foreign Affairs, July-August, 2002, Vol.81(4), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The September 12 Paradigm: America, the World, and George W. Bush

Kagan, Robert

Foreign Affairs, Sep/Oct 2008, Vol.87(5), pp.25-39

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping Up With Asia: America and the New Balance of Power

Funabashi, Yoichi

Foreign Affairs, Sep/Oct 2008, Vol.87(5), pp.110-125

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining External Support for Insurgent Groups

Salehyan, Idean ; Gleditsch, Kristian Skrede ; Cunningham, David E

International Organization, 2011, Vol.65(4), pp.709-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Israel and the Old: Why Gentile Americans Back the Jewish State

Mead, Walter

Foreign Affairs, Jul/Aug 2008, Vol.87(4), pp.28-46

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Battle for Global Values

Blair, Tony

Foreign Affairs, Jan/Feb 2007, Vol.86(1), pp.79-90

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating With Terrorists

Neumann, Peter

Foreign Affairs, Jan/Feb 2007, Vol.86(1), pp.128-138

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia Leaves the West

Trenin, Dmitri

Foreign Affairs, Jul/Aug 2006, Vol.85(4), pp.87-96

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20032043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The North Atlantic Drift

Drozdiak, William

Foreign Affairs, Jan/Feb 2005, Vol.84(1), p.88

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20034209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (3)
 2. 1970đến2002  (6)
 3. 2003đến2005  (11)
 4. 2006đến2009  (18)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Drozdiak, William
 2. Gregorian, Vartan
 3. Richardson, Bill
 4. Funabashi, Yoichi
 5. Zakaria, Fareed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...