skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Choices: Policy Responses to Green Demands

Rothenberg, Lawrence

ISBN: 9781568026305 ; E-ISBN: 9781483345208 ; DOI: 10.4135/9781483345208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Tourism Research

Botterill, David ; Platenkamp, Vincent

ISBN: 9781848601741 ; E-ISBN: 9781473914674 ; DOI: 10.4135/9781473914674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Tourist Studies

Smith, Melanie ; Macleod, Nicola ; Robertson, Margaret

ISBN: 9781412921053 ; E-ISBN: 9781446251027 ; DOI: 10.4135/9781446251027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Management of Tourism

Pender, Lesley ; Sharpley, Richard;; Pender, Lesley ; Sharpley, Richard

ISBN: 9780761940227 ; E-ISBN: 9781446214961 ; DOI: 10.4135/9781446214961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism and Hospitality Marketing: A Global Perspective

Hudson, Simon

ISBN: 9781412946872 ; E-ISBN: 9781446280140 ; DOI: 10.4135/9781446280140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism Development Revisited: Concepts, Issues and Paradigms

Babu, Sutheeshna S ;Mishra, Sitikanta ;Parida, Bivraj Bhushan;; Sutheeshna, Babu. S ; Mishra, Sitikantha ; Bhusan Parida, Bivraj

ISBN: 9780761936336 ; E-ISBN: 9788132111900 ; DOI: 10.4135/9788132100058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Botterill, D.
  2. Rothenberg, Lawrence
  3. Macleod, Nicola
  4. Macleod, Nicola E.
  5. Sutheeshna, B.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...