skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Research in systems analysis and design: models and methods 4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdansk, Poland, September 29, 2011 ; revised selected papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in systems analysis and design: models and methods 4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdansk, Poland, September 29, 2011 ; revised selected papers

Eurosymposium On Systems Analysis And Design;; Wrycza, Stanisław ; Eurosymposium On Systems Analysis And Design ; Sigsand/Plais Eurosymposium

ISBN: 9783642256752 ; ISBN: 3642256759 ; E-ISBN: 9783642256769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...