skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the power structure of the medical community

Freeborn, D K ; Darsky, B J

Medical care, January 1974, Vol.12(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 4590384 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 2. JSTOR Current Journals  (1)
 3. JSTOR Archival Journals  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freeborn, K., Donald
 2. Freeborn, D K
 3. Darsky, B J
 4. Darsky, Benjamin J.
 5. Donald K. Freeborn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...