skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality

Jiménez-Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, 1 October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central-Bank Independence, Economic Behavior, and Optimal Term Lengths: Comment

Lin, Xiang

The American Economic Review, 1 September 1999, Vol.89(4), pp.1056-1062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just Wars and Limited Wars: Restraints on the Use of the Soviet Armed Forces

Jones, Christopher D.

World Politics, 1 October 1975, Vol.28(1), pp.44-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipations of the Failure of Communism

Lipset, Seymour Martin ; Bence, Gyorgy

Theory and Society, 1 April 1994, Vol.23(2), pp.169-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03042421 ; E-ISSN: 15737853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myth of the Liberal Professor

Faia, Michael A.

Sociology of Education, 1 April 1974, Vol.47(2), pp.171-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380407 ; E-ISSN: 19398573 ; DOI: 10.2307/2112104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Science and Political Commitments in the young Max Weber

Dibble, Vernon K.

European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 1 January 1968, Vol.9(1), pp.92-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1974  (1)
  2. 1974đến1974  (1)
  3. 1975đến1993  (1)
  4. 1994đến1999  (2)
  5. Sau 1999  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...