skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: User Interface xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Group Attention: An Experiment with Synchronous Brainstorming

Ferreira, Antonio ; Antunes, Pedro ; Herskovic, Valeria

Group Decision and Negotiation, 2011, Vol.20(5), pp.643-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-2644 ; E-ISSN: 1572-9907 ; DOI: 10.1007/s10726-011-9233-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical and Heuristic-Based Evaluation of Collaborative Modeling Systems: An Evaluation Framework

Gallardo, Jesús ; Molina, Ana ; Bravo, Crescencio ; Redondo, Miguel ; Collazos, César

Group Decision and Negotiation, 2011, Vol.20(5), pp.535-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-2644 ; E-ISSN: 1572-9907 ; DOI: 10.1007/s10726-011-9236-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eyeing the web interface: the influence of price, product, and personal involvement

Walia, Nitin ; Srite, Mark ; Huddleston, Wendy

Electronic Commerce Research, Sep 2016, Vol.16(3), pp.297-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13895753 ; DOI: 10.1007/s10660-015-9200-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RDF annotation of Second Life objects: Knowledge Representation meets Social Virtual reality

Bernava, Carlo ; Fiumara, Giacomo ; Maggiorini, Dario ; Provetti, Alessandro ; Ripamonti, Laura

Computational and Mathematical Organization Theory, Mar 2014, Vol.20(1), pp.20-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381298X ; E-ISSN: 1572-9346 ; DOI: 10.1007/s10588-012-9148-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-guided search

Klau, Gunnar ; Lesh, Neal ; Marks, Joe ; Mitzenmacher, Michael

Journal of Heuristics, Jun 2010, Vol.16(3), pp.289-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13811231 ; DOI: 10.1007/s10732-009-9107-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualisierungstechniken in Entscheidungsproblemen bei mehrfacher Zielsetzung

Vetschera, Rudolf

Operations-Research-Spektrum, 1994, Vol.16(4), pp.227-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-6468 ; E-ISSN: 1436-6304 ; DOI: 10.1007/BF01720313

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...