skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiery Dragons: Banks, Moneylenders and Microfinance in Burma

Turnell, Sean; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 040 9 ; ISBN: 978 87 7694 041 6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage Tourism in Southeast Asia

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 059 1 ; ISBN: 978 87 7694 060 7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 033 1 ; ISBN: 978 87 7694 034 8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better to Rely on Ourselves: Changing Social Rights in Urban China since 1979

Thelle, Hatla; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 26 7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Reaching for the Dream: Challenges of Sustainable Development in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching for the Dream: Challenges of Sustainable Development in Vietnam

Beresford, Melanie ; Tran, Angie Ngoc;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788791114489 ; ISBN: 9788791114199 ; ISBN: 8791114489 ; ISBN: 8791114195

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Monobank to Commercial Banking: Financial Sector Reforms in Vietnam

Kovsted, Jens ; Rand, John ; Tarp, Finn; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 86 1 ; ISBN: 978 87 91114 62 5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian Responses to Globalization: Restructuring Governance and Deepening Democracy

Loh Kok Wah, Francis ; Öjendal, Joakim; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 44 1 ; ISBN: 978 87 91114 43 4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Growth and Social Exclusion in Tibet: Challenges of Recent Economic Growth

Fischer, Andrew Martin; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 75 5 ; ISBN: 978 87 91114 63 2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian - Centred Economies or Economics?

C. Hoadley, Mason; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 87062 74 9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2004  (3)
  3. 2005đến2008  (2)
  4. 2009đến2010  (2)
  5. Sau 2010  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...