skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 1995, Vol.9(2), pp.3-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Borjas, George J

NBER reporter online, pp.14-16

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

The courier : the magazine of Africa, Caribbean, Pacific & European Union Cooperation and Relations, 1991, pp.40-77

ISSN: 1013-7335

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out-of-Control Immigration

Goldsborough, James

Foreign Affairs, 1 September 2000, Vol.79(5), pp.89-101

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20049890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Spain implications for a unified European Union immigration policy

Huntoon, Laura

International migration review : IMR, 1998, Vol.32(2), pp.423-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Labor Immigration Policy

Ruhs, Martin; Chang, Ha-joon

International Organization, 2004, Vol.58(1), pp.69-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818304581031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Enlargement and Immigration

Kraus, Margit ; Schwager, Robert

JCMS: Journal of Common Market Studies, February 2004, Vol.42(1), pp.165-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/j.0021-9886.2004.00481.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The current situation in Mexican immigration

Vernez, Georges; Ronfeldt, David F

Science, 1991, Vol.252(8), pp.1189-1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of the 1996 Welfare and Immigration Reform Acts for US immigration

Espenshade, Thomas J; Baraka, Jessica L ; Huber, Gregory A

Population and development review, 1997, Vol.23(4), pp.769-801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Recent Welfare and Immigration Reforms on Immigrants' Access to Health Care 1

Hagan, Jacqueline ; Rodriguez, Nestor ; Capps, Randy ; Kabiri, Nika

International Migration Review, June 2003, Vol.37(2), pp.444-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00144.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modes of immigration politics in liberal democratic states--Comment/reply

Freeman, Gary ; Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1995, Vol.29(4), p.881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary American attitudes toward US immigration

Espenshade, Thomas J; Hempstead, Katherine

International migration review : IMR, 1996, Vol.30(2), pp.535-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African-American Attitudes towards United States Immigration Policy

Diamond, Jeff

The International Migration Review, 1 July 1998, Vol.32(2), pp.451-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different paths gender, immigration and political participation

Jones - Correa, Michael

International migration review : IMR, 1998, Vol.32(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Effects of Immigration into the United Kingdom

Coleman, David ; Rowthorn, Robert

Population and Development Review, December 2004, Vol.30(4), pp.579-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2004.00034.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographically indirect immigration to Canada description and analysis

Greenwood, Michael J; Young, Paul A

International migration review : IMR, 1997, Vol.31(1), pp.51-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Benefits from Immigration

Borjas, George J

Journal of Economic Perspectives, 1995, Vol.9(2), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.9.2.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why liberal states accept unwanted immigration

Joppke, Christian

World politics : a quarterly journal of international relations, 1998, Vol.50(2), pp.266-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Immigration

Borjas, George J.

Journal of Economic Literature, 1 December 1994, Vol.32(4), pp.1667-1717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Spain: Implications for a Unified European Union Immigration Policy, by Laura Huntoon, [IMR, 32(2): 423-450. 1998]

Sarrible, Graciela

The International Migration Review, 1 July 1999, Vol.33(2), pp.542-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.378)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.271)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (545)
 2. 1991đến1993  (804)
 3. 1994đến1996  (1.081)
 4. 1997đến2000  (1.716)
 5. Sau 2000  (2.002)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.556)
 2. Sách  (1.255)
 3. Book Chapters  (196)
 4. Tạp chí  (89)
 5. Luận án, luận văn  (22)
 6. Bình xét khoa học  (21)
 7. Khác  (9)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.870)
 2. French  (135)
 3. German  (114)
 4. Spanish  (18)
 5. Korean  (8)
 6. Russian  (7)
 7. Dutch  (3)
 8. Polish  (2)
 9. Danish  (2)
 10. Italian  (2)
 11. Japanese  (2)
 12. Portuguese  (2)
 13. Ukrainian  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Borjas, George J.
 2. Borjas, George
 3. Martin, Philip
 4. Massey, Douglas S.
 5. Massey, Douglas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...