skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrations of ethnic unmixing in the "New Europe"

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1998, Vol.32(4), pp.1047-1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modes of immigration politics in liberal democratic states--Comment/reply

Freeman, Gary ; Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1995, Vol.29(4), p.881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension von: Brubaker, Rogers, The limits of rationality]

Seidman, Steven; Brubaker, Rogers

Social forces : SF; an international journal of social research associated with the Southern Sociological Society, 1985, Vol.64(2), pp.516-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einwanderung und Nationalstaat in Frankreich und Deutschland

Brubaker, Rogers

Der Staat, 1989, pp. 1-30

ISSN: 0038-884x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brubaker, Rogers
  2. Seidman, Steven
  3. Freeman, GP
  4. Freeman, G P
  5. Freeman, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...