skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brève histoire de la Transylvanie
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brève histoire de la Transylvanie

Daicoviciu, Constantin ; Constantinescu, Miron

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Bethlen Gábor krónikásai Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bethlen Gábor krónikásai Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről

Makkai, László

ISBN: 9632809181

Toàn văn không sẵn có

3
Transylvania in the history of Romanian people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvania in the history of Romanian people

Giurescu, Constantin C

Toàn văn không sẵn có

4
Neue Beiträge zur siebenbürgischen Geschichte und Landeskunde
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neue Beiträge zur siebenbürgischen Geschichte und Landeskunde

Toàn văn không sẵn có

5
Erdély népesedéstörténete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély népesedéstörténete

Nyárády, Károly R

ISBN: 9632156056 ; ISBN: 9632156285

Toàn văn không sẵn có

6
Az erdélyi magyar társadalom a középkorban
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az erdélyi magyar társadalom a középkorban

Mályusz, Elemér

ISBN: 9638311533

Toàn văn không sẵn có

7
Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Siebenbürger Sachsen 1910 - 1950 ; vier Beiträge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Siebenbürger Sachsen 1910 - 1950 ; vier Beiträge

Csallner, Alfred; Wagner, Ernst

ISBN: 3412093882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rumanian national movement in Transylvania, 1780-1849

Hitchins, Keith

ISBN: 0-674780-35-3 ; ISBN: 978-0-674780-35-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Hungary and Transylvania: with remarks on their condition, social, political and economical
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungary and Transylvania: with remarks on their condition, social, political and economical

Paget, John

v. 2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A parasztság Erdélyben a századfordulón társadalom- és agrártörténeti áttekintés
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A parasztság Erdélyben a századfordulón társadalom- és agrártörténeti áttekintés

Egyed, Ákos

Toàn văn không sẵn có

11
Studien zur Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studien zur Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert

Philippi, Paul ; Moeckel, Andreas

Toàn văn không sẵn có

12
The minorities in Roumanian Transylvania,
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The minorities in Roumanian Transylvania,

Szász, Zsombor

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Bildnis eines deutschen bauernvolkes : die Siebenbürger Sachsen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildnis eines deutschen bauernvolkes : die Siebenbürger Sachsen

Retzlaff, Hans; Orend, Misch

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Transylvania object of Rumanian and Hungarian discord
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvania object of Rumanian and Hungarian discord

Popa, A; Pârau, D

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Egyed, Ákos
  2. Makkai, László
  3. Hitchins, Keith
  4. Popa, A
  5. Szász, Zsombor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...