skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Law xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monopolizing Global Justice

Nouwen, Sarah M. H ; Werner, Wouter G

Journal of International Criminal Justice, 2015, Vol. 13(1), pp.157-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-1387 ; E-ISSN: 1478-1395 ; DOI: 10.1093/jicj/mqu078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Werner, Wouter G
  2. Nouwen, Smh
  3. Sarah M.H. Nouwen
  4. Werner, W. G.
  5. Nouwen, S. M. H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...