skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils in middle Spiš

Monika Vaľková ; Fridrich Zeleňák ; Peter Takáč ; Ľubica Kozáková

Acta Montanistica Slovaca, 01 March 2008, Vol.13(1), pp.82-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1788 ; E-ISSN: 1335-1788

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of road salt on the biological removal of nitrogen

Eliška Horniaková ; Milan Búgel

Acta Montanistica Slovaca, 01 October 2007, Vol.12(3), pp.217-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1788 ; E-ISSN: 1335-1788

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kozakova, L'ubica
  2. Monika Vaľková
  3. Milan Búgel
  4. Horniakova, E
  5. Val'kovdá, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...