skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Tangible Things (IoTT): Challenges and Opportunities for Tangible Interaction with IoT

Leonardo Angelini ; Elena Mugellini ; Omar Abou Khaled ; Nadine Couture

Informatics, 01 January 2018, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: 10.3390/informatics5010007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mugellini, Elena
  2. Nadine Couture
  3. Elena Mugellini
  4. Angelini, L.
  5. Couture, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...