skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2015, Vol.51(1), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.9-20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

King David and the Frog

Ritzarev, Marina

Muzikoloski Zbornik, 2014, Vol.50(2), pp.31-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.31-42

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative Methodology, the Historical Sociologist and Oral Societies: Re-assessing the Reliability of Remembered "Facts

Abdi, Ali

Forum : Qualitative Social Research, 2001, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konec »velike pripovedi«? K razumevanju slovenske cerkvene glasbe poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2013, Vol.49(2), pp.49-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.49.2.49-56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aleš Nagode
  2. Nagode, Aleš
  3. Nagode, A.
  4. Nagode, Ales
  5. Abdi, Ali A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...