skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Goudenège, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Barloy-Hubler, Frédérique; De Villemeur, Hervé (Editor)

BMC Microbiology, 2010, Vol.10, p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2180 ; E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong, Hua ; Prévoteau-Jonquet, Jessica ; Baud, Stéphanie ; Dauchez, Manuel ; Belloy, Nicolas

Journal of integrative bioinformatics, 11 June 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; PMID: 29886454 Version:1 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying EEG Signals during Stereoscopic Visualization to Estimate Visual Comfort

Frey, Jérémy ; Appriou, Aurélien ; Lotte, Fabien ; Hachet, Martin

Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5265 ; E-ISSN: 1687-5273 ; DOI: 10.1155/2016/2758103 ; PMCID: 4706866 ; PMID: 26819580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shoulder Kinematics and Spatial Pattern of Trapezius Electromyographic Activity in Real and Virtual Environments

Samani, Afshin ; Pontonnier, Charles ; Dumont, Georges ; Madeleine, Pascal; van Beers, Robert J. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116211 ; PMCID: 4358981 ; PMID: 25768123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Samani, Afshin
  2. Dauchez, Manuel
  3. Appriou, Aurélien
  4. Lucchetti-Miganeh, Céline
  5. Baud, Stéphanie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...