skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

iCompose: context-aware physical user interface for application composition

Davidyuk, Oleg ; Gilman, Ekaterina ; Milara, Iván ; Mäkipelto, Jussi ; Pyykkönen, Mikko ; Riekki, Jukka

Central European Journal of Computer Science, 2011, Vol.1(4), pp.442-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1896-1533 ; E-ISSN: 2081-9935 ; DOI: 10.2478/s13537-011-0031-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test-Run of the "App-Driven Approach" in Teaching A Mobile Programming Course

Liu, Xing

Proceedings of the Western Canadian Conference on computing education, 02 May 2014, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9781450328999 ; ISBN: 1450328997 ; DOI: 10.1145/2597959.2597974

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Vaulx, C.
  2. Wang, Zheng-Wu
  3. Davidyuk, Oleg
  4. Riekki, Jukka
  5. Zhou, Haiying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...