skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Virtual Reality to Immersive Analytics in Bioinformatics

Sommer, Björn ; Baaden, Marc ; Krone, Michael ; Woods, Andrew

Journal of Integrative Bioinformatics, 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0043 ; PMCID: 6167045 ; PMID: 29982237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Monteiro, Pedro T ; Dumas, Estelle ; Besson, Bruno ; Mateescu, Radu ; Page, Michel ; Freitas, Ana T ; De Jong, Hidde

BMC bioinformatics, 30 December 2009, Vol.10, pp.450 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20042075 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Regnault, Armelle ; Crampes, Michel ; Ranwez, Vincent

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.13(Suppl 1), p.S4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics for an Integrative and Immersive Pipeline Combining Visualization and Analysis of Molecular Data

Trellet, Mikael ; Férey, Nicolas ; Flotyński, Jakub ; Baaden, Marc ; Bourdot, Patrick

Journal of Integrative Bioinformatics, 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0004 ; PMCID: 6167042 ; PMID: 29982236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baaden, Marc
  2. Montmain, Jacky
  3. Trellet, Mikael
  4. Woods, Andrew
  5. Monteiro, Pedro T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...