skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing Boundaries: VET, the Labour Market and Social Justice

Avis, James

DOI: 10.13152/IJRVET.5.3.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance and Academic Culture in Higher Education: Under the Influence of the SSCI Syndrome

Chuing Prudence Chou ; Chi- Fong Chan

Journal of International and Comparative Education, 01 October 2017, Vol.6(2), pp.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-1802 ; E-ISSN: 2289-2567 ; DOI: 10.14425/jice.2017.6.2.63

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalisation and the internationalisation of higher education in sub-Saharan Africa

Dzvimbo, Kuzvinetsa Peter ; Moloi, Kholeka Constance

South African Journal of Education, January 2013, Vol.33(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-3433 ; E-ISSN: 2076-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chou, Chuing Prudence  
  2. James Avis
  3. Dzvimbo, Kuzvinetsa Peter
  4. Chi- Fong Chan
  5. Chan, Chi- Fong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...