skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Žilvinas Jančoras xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Digital Works: from Free Software to Creative Society

Žilvinas Jančoras

Santalka: Filosofija, Komunikacija, 01 October 2011, Vol.19(2), pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6320 ; E-ISSN: 2029-6339 ; DOI: 10.3846/coactivity.2011.13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Žilvinas Jančoras
  2. Jancoras, Zilvinas
  3. Jančoras, Žilvinas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...