skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism and Nationalism. A New Failed Meeting (reply to professor Anton L. Allahar)

Călin Cotoi

Revista Română de Sociologie, 01 June 2010, Vol.21(1-2), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-9262

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLITICA ŞI PRINCIPIUL NAŢIONALITĂŢII ÎN TRANSILVANIA ÎNAINTE DE MAREA UNIRE

Gabriela Tănăsescu

Revista de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 01 June 2019, Vol.XVI(2), pp.65-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1584-1723 ; E-ISSN: 2285-7540

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIBERALISMUL ROMÂNESC, NAȚIONAL ȘI EUROPEAN (1821-1918)

Henrieta Anișoara Șerban

Revista de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 01 September 2018, Vol.XV(2-3), pp.101-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1584-1723 ; E-ISSN: 2285-7540

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade Policies and the Changing Patterns of Protectionism during the Global Financial and Economic Crisis

Agnes Ghibuțiu

Revista de Economie Mondială, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2343-9521 ; E-ISSN: 2343-9521

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...