skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Persian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban vs. Rural Lifestyles in terms of Theories of Cultural Globalization

Mohammad Najjarzadeh

جامعه شناسی کاربردی, 01 February 2013, Vol.23(4), pp.143-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5745 ; E-ISSN: 2322-343X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Najjarzadeh, Mohammad
  2. Mohammad Najjarzadeh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...