skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geant4 Standard and Low Energy electromagnetic libraries

Ivanchenko, Vladimir ; Incerti, Sebastien

EPJ Web of Conferences, Vol.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/201714201016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAD-Based Shielding Analysis for ITER Port Diagnostics

Serikov, Arkady ; Fischer, Ulrich ; Anthoine, David ; Bertalot, Luciano ; De Bock, Maartin ; Juarez, Rafael ; Krasilnikov, Vitaly

EPJ Web of Conferences, Vol.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/201715303010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Serikov, Arkady
  2. Krasilnikov, Vitaly
  3. Ivanchenko, Vladimir
  4. Juarez, Rafael
  5. Fischer Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...