skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VR Locomotion in the New Era of Virtual Reality: An Empirical Comparison of Prevalent Techniques

Costas Boletsis ; Jarl Erik Cedergren

Advances in Human-Computer Interaction, 01 January 2019, Vol.2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2019/7420781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms (Tree Shape, Mass Extinction, and Digital Evolution)

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael; Poon, Art F. Y. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CMG-Biotools, a Free Workbench for Basic Comparative Microbial Genomics

Vesth, Tammi ; Lagesen, Karin ; Acar, Öncel ; Ussery, David; de Crécy-Lagard, Valerie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060120 ; PMCID: 3618517 ; PMID: 23577086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Crowd-Based Intelligence Approach for Measurable Security, Privacy, and Dependability in Internet of Automated Vehicles with Vehicular Fog

Ashish Rauniyar ; Desta Haileselassie Hagos ; Manish Shrestha

Mobile Information Systems, 01 January 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-017X ; E-ISSN: 1875-905X ; DOI: 10.1155/2018/7905960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Weighted Histogram-Based Tone Mapping Algorithm for CT Images

David Völgyes ; Anne Catrine Trægde Martinsen ; Arne Stray-Pedersen ; Dag Waaler ; Marius Pedersen

Algorithms, 01 July 2018, Vol.11(8), p.111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4893 ; DOI: 10.3390/a11080111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image De-Quantization Using Plate Bending Model

David Völgyes ; Anne Catrine Trægde Martinsen ; Arne Stray-Pedersen ; Dag Waaler ; Marius Pedersen

Algorithms, 01 July 2018, Vol.11(8), p.110 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4893 ; DOI: 10.3390/a11080110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anne Catrine Trægde Martinsen
  2. Pedersen, Marius
  3. Völgyes, David
  4. Dag Waaler
  5. Stray-Pedersen, Arne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...