skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porosity parameters of cement stone containing chemical admixtures of different purpose/Cementinio akmens su skirtingos paskirties cheminiais priedais poringumo rodikliai.(Civil Engineering/Statyba)(Report)

Venckauskas, Lukas ; Dauksys, Mindaugas

Science - Future of Lithuania, Oct, 2013, Vol.5(5), p.530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-2341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lukas Venčkauskas
  2. Venckauskas, Lukas
  3. Mindaugas Daukšys
  4. Dauksys, Mindaugas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...