skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Salehi, Ahmad Shah xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configuring Balanced Scorecards for Measuring Health System Performance: Evidence from 5 Years' Evaluation in Afghanistan

Edward, Anbrasi ; Kumar, Binay ; Kakar, Faizullah ; Salehi, Ahmad ; Burnham, Gilbert ; Peters, David

PLoS Medicine, Jul 2011, p.e1001066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15491277 ; E-ISSN: 15491676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to 2015 country case studies: what can analysis of national health financing contribute to understanding MDG 4 and 5 progress?

Mann, Carlyn ; Ng, Courtney ; Akseer, Nadia ; Bhutta, Zulfiqar A ; Borghi, Josephine ; Colbourn, Tim ; Hernández-Peña, Patricia ; Huicho, Luis ; Malik, Muhammad Ashar ; Martinez-Alvarez, Melisa ; Munthali, Spy ; Salehi, Ahmad Shah ; Tadesse, Mekonnen ; Yassin, Mohammed ; Berman, Peter ; Rannan-Eliya, Ravi ; Brearley, Lara ; Friedman, Howard ; Ravishankar, Nirmala ; Cortes, Rafael ; Mtei, Gemini

Mann, C., C. Ng, N. Akseer, Z. A. Bhutta, J. Borghi, T. Colbourn, P. Hernández-Peña, et al. 2016. “Countdown to 2015 country case studies: what can analysis of national health financing contribute to understanding MDG 4 and 5 progress?” BMC Public Health 16 (Suppl 2): 792. doi:10.1186/s12889-016-3403-4. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3403-4. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3403-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An equity analysis of utilization of health services in Afghanistan using a national household survey

Kim, Christine ; Saeed, Khwaja Mir Ahad ; Salehi, Ahmad Shah ; Zeng, Wu

BMC Public Health, Dec 5, 2016, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3894-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing performance by contracted non-state providers implementing a basic package of health services in Afghanistan

Akseer, Nadia ; Rao, Krishna ; Coe, Kathryn

International Journal for Equity in Health, 2018, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14759276 ; DOI: 10.1186/s12939-018-0847-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational injury history and universal precautions awareness: a survey in Kabul hospital staff

Salehi, Ahmad ; Garner, Paul

BMC Infectious Diseases, 2010, p.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712334 ; DOI: 10.1186/1471-2334-10-19

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salehi, Ahmad Shah
  2. Akseer, Nadia
  3. Huicho, Luis
  4. Colbourn, Tim
  5. Ng, Courtney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...