skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Power-Interrogated Refractive Index Sensor Using Long Period Grating in Photonic Crystal Fiber
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power-Interrogated Refractive Index Sensor Using Long Period Grating in Photonic Crystal Fiber

Jiang, X. L. ; Gu, Z. T. ; Zheng, L.

Journal of Nanomaterials, 2015, Vol.2015, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4110 ; E-ISSN: 1687-4129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2015/126098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-stationary hydrological frequency analysis based on the reconstruction of extreme hydrological series.(Report)(Author abstract)

Hu, Y. M. ; Liang, Z. M. ; Jiang, X. L. ; Bu, H.

Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, June 12, 2015, Vol.371(371), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-7815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Effects of dynamical cure and compatibilization on the morphology and properties of the PP/epoxy blends
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of dynamical cure and compatibilization on the morphology and properties of the PP/epoxy blends

Jiang, X. L. ; Sun, K. ; Zhang, Y. X.

Express Polymer Letters, 2007, Vol.1(5), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1788618X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3144/expresspolymlett.2007.41

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Nutrient budgets for large Chinese estuaries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrient budgets for large Chinese estuaries

Liu, S. M. ; Hong, G.-H. ; Zhang, J. ; Ye, X. W. ; Jiang, X. L.

Biogeosciences, 2009, Vol.6(10), pp.2245-2263 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1726-4189 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-2245-2009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Effect of nucleating agents on crystallization kinetics of PET
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of nucleating agents on crystallization kinetics of PET

Jiang, X. L. ; Luo, S. J. ; Sun, K. ; Chen, X. D.

Express Polymer Letters, 2007, Vol.1(4), pp.245-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1788618X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3144/expresspolymlett.2007.37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. X. L. Jiang
  2. Jiang, X. L.
  3. Jiang, X.L.
  4. Jiang, XL
  5. Jiang, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...