skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diastolic dysfunction as predominant form of CHF confirmed

Lyford Joanna ; Kitzman Dw ; Gardin Jm ; Gottdiener Js ; Arnold A ; Boineau R ; Aurigemma G ; Marino Ek ; Lyles M ; Cushman M ; Enright Pl

Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine, 01 March 2001, Vol.2, pp.72103-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-6708 ; E-ISSN: 1468-6694 ; DOI: 10.1186/cvm-2001-72103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lyles M
  2. Gardin Jm
  3. Enright Pl
  4. Cushman M
  5. Boineau R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...