skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carlos Mejías Sandia xóa Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Participation xóa Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público Citizenship as a co-construction of spaces for participation in the public sphere

Carlos Mejías Sandia ; Pamela Henríquez Rojas

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mejías Sandia, Carlos
  2. Pamela Henríquez Rojas
  3. Henríquez Rojas, Pamela
  4. Carlos Mejías Sandia
  5. Sandia, C.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...