skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomy and hierarchy in two slave communities: the cases of George (Alabama, United States, 1847) and Lino (Vassouras, Brazil, 1871)

Fábio Pereira de Carvalho

Mundo agrario (La Plata, Argentina), 01 June 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1515-5994

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Duarte, Adriano Luiz

Tempo Social, 01 December 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1809-4554 ; E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duarte, Adriano Luiz
  2. Adriano Luiz Duarte
  3. Fábio Pereira de Carvalho
  4. Duarte, Adriano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...