skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.749  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crise: inovações institucionais & lobbying

Monteiro, Jorge Vianna

Revista de Administração Pública, 01 June 2011, Vol.45(3), pp.885-894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-3134 ; E-ISSN: 1982-3134 ; DOI: 10.1590/S0034-76122011000300014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation into Key Elements of Transparent Lobbying

Šárka Laboutková ; Petr Vymetal

Public Policy and Administration, 01 July 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648-2603 ; E-ISSN: 2029-2872 ; DOI: 10.13165/VPA-18-17-2-01

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Benefits Does Transparent Lobbying Bring

Bednářová Pavla

Danube, 01 September 2018, Vol.9(3), pp.193-205 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1804-8285 ; DOI: 10.2478/danb-2018-0012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying on audit regulation at IAASB.(Original Article)

de Matos, Thiago Macedo Pereira ; Dos Santos, Odilanei Morais ; Rodrigues, Adriano ; de Oliveira Leite, Rodrigo

Revista Contabilidade & Financas, 2018, Vol.29(77), p.246(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1519-7077 ; DOI: 10.1590/1808-057x201804330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Practices of Citizens’ Groups in China

Popović, Emina

SAGE Open, June 2017, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244017713554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NÁKLADY TRANSPARENTNÍHO LOBBINGU

Bednářová Pavla

ACC Journal, 01 September 2018, Vol.24(2), pp.7-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803-9782 ; E-ISSN: 2571-0613 ; DOI: 10.15240/tul/004/2018-2-001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC THEORY OF LOBBYING: EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY

Павел Александрович Толстых

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 April 2013, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-7405

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Lobbying Practices in Israel’s Nonprofit Advocacy Organizations: An Application of the Libby Lobbying Model

Libby, Patricia ; Deitrick, Laura ; Mano, Rita

Administrative Sciences, 2017, Vol.7(4), p.37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20763387 ; DOI: 10.3390/admsci7040037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in the European Union and the Czech Republic

Daniela Dvořáková

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 01 January 2013, Vol.61(7), pp.2099-2104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-8516 ; E-ISSN: 2464-8310 ; DOI: 10.11118/actaun201361072099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Plant Breeding Techniques Under Food Security Pressure and Lobbying.(Brief article)

Shao, Qianqian ; Punt, Maarten ; Wesseler, Justus

Frontiers in Plant Science, Sept 19, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-462X ; DOI: 10.3389/fpls.2018.01324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying regulation in Ireland: Fool’s errand or finest hour?

Murphy Gary

Administration, 01 May 2017, Vol.65(2), pp.127-144 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2449-9471 ; DOI: 10.1515/admin-2017-0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax preferences, dividends and lobbying for maximum value

Badenhorst, Wessel M

South African Journal of Economic and Management Sciences, January 2017, Vol.20(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2222-3436 ; E-ISSN: 2222-3436 ; DOI: 10.4102/sajems.v20i1.1476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Disclosure of State Lobbying Virtually Non-Existent; Just One S&P 500 Company Reports All State Lobbying Expenditures

Business Wire, Mar 1, 2017 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of lobbying in Russia: theory and practice

P. S. Kanevskiy

Vestnik Moskovskogo Universiteta: Seriâ 18, Sociologiâ i Politologiâ, 01 December 2015, Issue 4, pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1029-3736 ; E-ISSN: 2541-8769 ; DOI: 10.24290/1029-3736-2015-0-4-119-134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of corporate lobbying intensity in the lease standard-setting process

Mellado, Lucia ; Parte, Laura

Revista de Contabilidad, July-December 2017, Vol.20(2), pp.131-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1138-4891 ; DOI: 10.1016/j.rcsar.2016.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC THEORY OF LOBBYING: EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY

Tolstyh Pavel Aleksandrovich

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 January 2013, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2077-1770 ; E-ISSN: 2218-7405 ; DOI: 10.12731/2218-7405-2013-1-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Lobbying: Mapping Policy Networks in Brazil in Mercosur

Galia J. Benítez

Social Sciences, 01 October 2018, Vol.7(10), p.198 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-0760 ; DOI: 10.3390/socsci7100198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying act of Canada: preconditions and stages of enactment

A. V. Trofymenko

Granì, 01 June 2014, Issue 7, pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2077-1800 ; E-ISSN: 2413-8738

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugees’ integration in Uganda will require renewed lobbying

Georgia Cole

Forced Migration Review, 01 November 2014, Issue 48, pp.68-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819 ; E-ISSN: 2051-3070

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign direct investment and lobbying for environmental policies

Rafael S. Espinosa-Ramírez ; Ozgur M. Kayalica ; Merve Kumaş

Environmental Economics, 01 March 2017, Vol.6(1), pp.18-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-6041 ; E-ISSN: 1998-605X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.749  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.638)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.651)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến2001  (18)
 3. 2002đến2007  (165)
 4. 2008đến2014  (942)
 5. Sau 2014  (1.612)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.703)
 2. Portuguese  (210)
 3. Spanish  (110)
 4. German  (35)
 5. Russian  (33)
 6. French  (22)
 7. Czech  (17)
 8. Italian  (13)
 9. Norwegian  (7)
 10. Afrikaans  (7)
 11. Polish  (5)
 12. Danish  (4)
 13. Indonesian  (3)
 14. Korean  (3)
 15. Persian  (3)
 16. Slovak  (2)
 17. Arabic  (2)
 18. Turkish  (2)
 19. Romanian  (2)
 20. Dutch  (2)
 21. Chinese  (2)
 22. Ukrainian  (1)
 23. Malay  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Monteiro, Jorge Vianna
 2. Jorge Vianna Monteiro
 3. Gilmore, Anna
 4. Smith, Katherine
 5. Labonté, Ronald

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...