skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Digital Repository @ Iowa State University xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nindestructive Evaluation of Metal Matrix Composite Products with Implanted Defects

Shannon, Robert E. ; Liaw, Peter K. ; Harrigan, W. C.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Anisotropic Conductivity Behavior of SiCp/Al metal-Matrix Composite Extrusions

Liaw, Peter K. ; Pitchumani, R. ; Yao, S. - C. ; Hsu, D. K. ; Foster, B. ; Jeong, H.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Property Changes in various Structural Steels Due to Irradiation

Devine, M. K. ; Jiles, David C. ; Liaw, Peter K. ; Rishel, R. D. ; Drinon, D. S.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomistic clustering-ordering and high-strain deformation of an Al0.1CrCoFeNi high-entropy alloy

Sharma, Aayush ; Signh, Prashant ; Johnson, Duane D. ; Liaw, Peter K. ; Balasubramanian, Ganesh

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liaw, Peter K.
  2. Sharma, Aayush
  3. Shannon, Robert E.
  4. Johnson, Duane D.
  5. Foster, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...